Foreslår ny tømmerkai i Drammensfjorden

Drammensregionens Virkesterminal AS har utredet ulike framtidige løsninger for en ny tømmerkai ved Drammensfjorden. De har nå gitt en tydelig anbefaling om å opprette en ny kai på Gullaugodden i Lier. Samtidig har Buskerud fylkeskommune vedtatt å ta ansvar for å koordinere en regional planprosess for en ny løsning for tømmerlogistikken ut og inn av store deler av Østlandsområdet - via Drammensfjorden.


 

Fremtiden til Lierstranda tømmerhavn, som i dag er den største og viktigste havna for skognæringen på store deler av Østlandet, har lenge vært usikker. Statkraft har festeavtale på tomta til dagens tømmerterminal fram til 2029, mens Lier kommune har gitt dispensasjon for virksomheten bare fram til 2022.

Kommunen har dessuten i sin kommuneplan vedtatt byutvikling på Lierstranda, noe som tilsier at tømmerterminalen her aldri vil kunne bli en permanent løsning. Næringen har forsøkt å få Lier og Drammen kommuner til å forplikte seg til at de må legge til rette for en ny løsning, men uten å få gjennomslag hos de to kommunene.

På vegne av en samlet skognæring, der både Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen Skog og Nortømmer er med, har derfor Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) utredet hvilke andre alternativer som kan finnes for en framtidig lokalisering for en tømmerkai ved Oslo-/Drammensfjorden.

Styreleder Stig Hellerud i DVT presentere den faglige utvalgsrapporten, hvor de har gått grundig gjennom 18 ulike forslag, helt fra Asker i nord til Horten i sør, og har konkludert med en enstemmig anbefaling.

‐ Skognæringens primære ønske er at vi får være på Lierstanda så lenge som mulig, slik at vi får tid til å finne en god permanent løsning, var utvalgets første konklusjon, ifølge Hellerud.

I praksis betyr dette at de ønsker å kunne bruke Lierstranda helt fram til 2029, da festekontrakten Statkraft har for området går ut.

Bilde: Rune Gjessing, daglig leder Silva Green Fuel, Statkraft.

‐ Deretter, som en midlertidig løsning, ser vi for oss at vi kan flytte virksomheten over til Gilhusbukta, når denne blir utfylt, sa Hellerud videre.

Gilhusbukta er den bukta som går inn blant annet til Lierstranda, men denne bukta skal på sikt fylles ut, og næringen ser dermed for seg at de kan bruke området som utskipingsarealer inntil de får bygget ut en permanent tømmerkai.

‐ Når så Lierstranda/Gilhusbukta må overlates til kommunen, er vår anbefaling å etablere en ny terminal på Gullaugodden, på den gamle industritomta etter Dyno Fabrikker, forklarte Hellerud.

Gullaugodden ligger på den østlige siden av Drammensfjorden. Ifølge rapporten som Hellerud viste til, vil denne løsningen kreve investeringer i et nytt kaianlegg, men ellers fremstår Gullaugodden som et svært god alternativ. Hit kan det også strekkes jernbanespor, slik at man kan levere tømmer via jernbanen rett på kaia.

Foreslår ny tømmerkai i Drammensfjorden – Norges Skogeierforbund

I forbindelse med fremleggelsen av rapporten, ble det fredag arrangert en pressekonferanse på tømmerterminal på Lierstranda. Her kunne varaordfører Olav Skinnes i Buskerud fylkeskommune fortelle at fylkesutvalget på et møte 14. mars hadde besluttet at fylkeskommunen vil påta seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å få etablert en permanent tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden, gjennom en regional planprosess. Fylkeskommunen har forøvrig også vært en viktig bidragsyter i arbeidet med rapporten som ble langt fram i dag.‐ Vi i fylkeskommunen ser tydelig det behovet næringen har for å få en effektiv logistikk som gjør at man får tømmer både ut av og inn til området, for å sikre både dagens næringsaktører og framtidige industriinvesteringer, sa han i et innlegg som ble svært godt mottatt av forsamlingen.

Hvor raskt en slik regional plan kan bli gjennomført, kunne Skinnes ikke tidfeste nå, men til Magasinet Skog sa han at målet må være å få på plass en permanent havneløsning så snart som mulig, og i alle fall i tide før kommunen må ta over dagens arealer på Lierstranda for å bygge sin planlagte fjordby.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund benyttet anledningen til å takke både de som har gjort det faglige arbeidet med rapporten og Buskerud fylkeskommune for deres initiativ til å gå inn og ta en koordinerende rolle i den videre planprosessen.

- Vi har forståelse for at dette er vanskelige politiske prioriteringer. De kystnære områdene er attraktive for flere ulike samfunnsformål. Samtidig er vi svært fornøyd med at fylkeskommunen nå gir så tydelige politiske signaler om at de vil hjelpe oss med å finne en lokalisering som gir skognæringen en løsning, slik at vi også for fremtiden får en logistikk rundt tømmeret som blir så effektiv som mulig, sa han.