Flertall for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammensfjorden

Fylkestinget i Buskerud vedtok i går med knapt flertall å igangsette en regional planprosess for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Forslaget var svært omstridt, men er et viktig skritt i riktig retning for en varig løsning for tømmerterminalen som i dag er på Lierstranda.


 

Tømmerterminalen på Lierstranda har tillatelse til drift frem til juni 2022, i følge vedtak gjort av Lier kommune.  Dette er Norges største havn for utskiping av tømmer, og helt avgjørende for skogbruket på Østlandet.  En langsiktig løsning er også en viktig forutsetning for fremtidige investeringer i skogindustrien og planene til Silva Green Fuel på Tofte.  I nær fremtid skal det besluttes investeringer i størrelsesorden 5-10 mrd. kroner i grønn, landbasert, konkurranseutsatt industri i denne regionen.  En varig løsning på havnespørsmålet er en viktig premiss for at disse investeringene blir en realitet.

Flertallet i Fylkestinget bestod av partiene Sp, Ap, V, SV og Mdg, mens Høyre, Frp og Krf først stemte for utsettelse og deretter for en mer omfattende planprosess som skulle omfatte alle fylkene rundt Oslofjorden.

Svært gledelig

Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella fulgte i går kveld spent med på fylkestinget live på web.

-Det er svært gledelig at det ble flertall for dette i Fylkestinget.  Alternativet til mindretallet er helt urealistisk og ville bare føre til en utsettelse av en helt nødvendig planprosess. I debatten kom det tydelig fram at mindretallet ikke vil ha tømmerhavn i Lier eller Drammen i det hele tatt.  Den regionale planprosessen som nå starter opp vil se på alle alternativer, men det er på tide at partene tar inn over seg at alternativene i Lier og Drammen må være helt sentrale i den vurderingen.  Det er sterkt beklagelig at enkelte politikere ikke kan akseptere at det må være mulig å finne løsninger både for utvikling av bolig- og næringsinteresser ved Drammensfjorden, sier Bjella.

 Vedtaket i Fylkestinget 25. april innebærer at Buskerud Fylkeskommune bevilger inntil 2 millioner kroner til finansiering av en regional planprosess, og at det nedsettes en styringsgruppe bestående av representanter fra Lier og Drammen kommune, en innlandskommune, Fylkesmannen, NHO, LO, Akademia og Buskerud Fylkeskommune. Første trinn i planprosessen blir utarbeidelse av et planprogram og overordnede samfunnsmessige analyser som avveier skognæringens behov opp mot øvrige samfunnshensyn.

Se også artikkelen «Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen»