Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ekstraordinært årsmøte i Viken Skog

Det var to saker det skulle stemmes over på det ekstraordinære årsmøtet til Viken Skog tirsdag 6. september: Nye medlemmer i valgkomiteen og etterbetaling til andelseiere som hadde fått overdratt eiendommen innad i familien i perioden 2017−2021. I begge tilfeller ble de foreslåtte vedtakene stående.


Ekstraordinært årsmøte 2022

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2022: Olav Breivik, varaordfører Mona Tønnesland Tholin, ordfører Lars Sollie, organisasjonssjef Olav Bjella og skogeierlagenes tillitsvalgte gjør seg klar til møte på Scandic Havna på Tjøme. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte fordi fire av fem medlemmer av valgkomiteen trakk seg etter thrilleren da ny styresammensetning skulle velges på det ordinære årsmøtet 31. mars. Andris Kvam fra Vang i Valdres var den eneste gjenværende i valgkomiteen, og han ble av styret utnevnt som valgkomiteens leder. I komiteen fikk han med seg de to vararepresentantene til valgkomiteen: Hans Martin Gran fra Vestfold og Morten Haugerud fra Akershus.

De tre har gjennom sommeren arbeidet med å finne nye kandidater til valgkomiteen, fortalte Andris Kvam på det ekstraordinære årsmøtet. De to nye kandidatene som ble foreslått var Nils Petter Underbakke fra Buskerud og Einar Høstbjør fra Østfold.

Ingen kvinner i valgkomiteen

− Vi ønsket å få med kvinnelige kandidater, men lykkes ikke med det. Ettersom det i dag ikke er et krav i vedtektene om at begge kjønn er representert i valgkomiteen, kom vi frem til at vi ville innstille de to gode kandidatene vi fant, sa Kvam.

Mona Tønnesland Tholin, representant for Søndre-Land skogeierlag, understrekte at valgkomiteen bør gjøre det de kan for å finne kvinnelige kandidater til valgkomiteen selv om det ikke er et krav i vedtektene. Det fikk hun applaus for av representantene på årsmøtet.

Andris Kvam understrekte at de sto i en situasjon der det ikke var kvinnelige representanter å finne fra de to regionene som skulle representeres i valgkomiteen, altså Buskerud og Østfold.

Forslaget til de to nye medlemmene, Nils Petter Underbakke og Einar Høstbjør, ble vedtatt ved akklamasjon. Begge er valgt som medlemmer i valgkomiteen for tre år, mens Hans Martin Gran og Morten Haugerud er på valg på neste års årsmøte.

TRE AV FEM: Andris Kvam fra Oppland, Einar Høstbjør fra Østfold og Hans Martin Gran fra Vestfold er tre av de fem i Viken Skogs valgkomité. Der er også Morten Haugerud fra Akershus og Nils Petter Underbakke fra Buskerud, men de hadde ikke mulighet til å stille på møtet.

I forkant av det ekstraordinære årsmøtet var det en viss usikkerhet rundt om det ville bli foreslått motkandidater, men det skjedde ikke.

Etterbetaling og eiendomsoverdragelse

Den andre saken på årsmøtet handlet om etterbetaling til andelseiere som hadde fått overdratt andelseierskapet innad i familien i perioden 2017−2021.

På det ordinære årsmøtet til Viken Skog ble det vedtatt en etterbetaling på 50 millioner kroner til andelseierne basert på gjennomsnittlig tømmeromsetning de siste fem årene. Som en forutsetning for etterbetaling la Viken Skog til grunn at skogeieren måtte være andelseier per 31. desember 2021, og at grunnlaget for etterbetalingen var tømmeromsetning i den perioden han eller hun hadde vært andelseier.

I ettertid fikk Viken Skog henvendelser fra andelseiere som argumenterte med at også tømmeromsetningen fra tidligere andelseiere burde legges til grunn ved beregningen av etterbetaling. Det vil si at dersom eiendommen og andelseierskapet er overført innad i familien, bør tømmeromsetningen fra forrige generasjon telle med i grunnlaget for etterbetaling.

Med dette som bakgrunn fremmet derfor styret et forslag for det ekstraordinære årsmøtet om en tilleggsutbetaling til de som har fått overført andelskapitalen innad i familien i tidsrommet 2017–2021. Det er naturligvis også en forutsetning at forrige eier omsatte tømmer gjennom Viken Skog i samme periode.

Det er også naturlig at grunnlaget for utbetalingen skal være det samme som for utbetalingen vedtatt i det ordinære årsmøtet: I gjennomsnitt cirka 30 kroner per kubikkmeter tømmer omsatt i perioden 2017–2021.

Forslaget det ekstraordinære årsmøtet skulle stemme over var som følger:

Styret foreslår å utbetale inntil 2 millioner kroner fra etterbetalingsfondet til andelseiere som har fått overdratt andelseierskapet/andelskapitalen fra en tidligere andelseier i familie, i perioden 2017−2021. Utbetalingen baseres på det samme beløp pr. kubikkmeter som vedtaket på det ordinære årsmøtet 2022.

Enstemmig enighet om etterbetaling

Det endelige forslaget inkluderte en setning om at det bør på plass en vedtektsendring om at eiendommer som overdras innad i familien, og andelseierskapet videreføres, skal ha rett til eventuell etterbetaling av tømmeromsetning gjennom Viken Skog. Dette ble vedtatt ved akklamasjon.

− Jeg er glad for den grundige jobben administrasjonen har gjort etter at vi ble gjort oppmerksomme på det uheldige utfallet − at noen andelseiere som nylig hadde tatt over eiendom etter sine foreldre eller annen familie, men som ikke fikk etterbetalingen de burde fått. Styret var enstemmig enige om at dette forslaget måtte vi legge frem for det ekstraordinære årsmøtet, og jeg er veldig glad for at dette nå ble vedtatt der, sa styreleder Olav Breivik.

Totalt er det cirka 230 andelseiere som nå får en ekstra etterbetaling fra etterbetalingsfondet. Det ekstraordinære årsmøtet fant for øvrig sted i nydelig høstvær på Scandic Havna på Tjøme, og det inkluderte både faglig påfyll og sosialt samvær for de tillitsvalgte. Det ble blant annet demonstrert bruk av droner i forbindelse med skogbruksplanlegging. I tillegg var Snorre Henriksen i Artsdatabanken og Ken Olaf Storaune i Nibio invitert for å diskutere den norske rødlisten for arter, skogens tilstand og hvordan skogbruket påvirker artsmangfoldet.

OM SKOGEN OG ARTENE: Snorre Henriksen (til venstre) i Artsdatabanken og Ken Olaf Storaune i Nibio holdt hver sine presentasjoner, henholdsvis om rødlistearbeidet og om skogens tilstand. Etterpå svarte de på spørsmål fra salen.