Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Daglig leder oppsummerer 2021: Trelastpriser til himmels og verste vindfall på lang tid

Med vaksine på plass så vi lyst på året, og vi gikk tilbake til normal drift mandag 30. august. Farten i hverdagen tilsa et nytt rekordår på tømmerkjøp og avvirkning for Viken Skog, og vi så framover mot igjen å kunne være der ute med skogeierne med kompetanse som lønner seg. Så kommer en ny variant av koronaviruset og vi må på nytt innføre smitteverntiltak og en hverdag med digitale møter, munnbind og meteren.


av Tor Henrik

VERDIKJEDE I VERDENSKLASSE - VÅR VISJON: Vi i Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. 2021 har bestått av gledelige nyheter for skognæringen, men også nedslående da millioner av trær blåste over ende i den kraftige høststormen 19. november.

Viktig med lokal tilstedeværelse

Til tross for en global pandemi opplever skognæringen et sjeldent sterkt marked for skogprodukter. Det er høy aktivitet på fabrikkene som opplever rekordpriser på trelast, cellulose og emballasje. Denne sterke etterspørselen forventes å vedvare inn i 2022.

Det er ikke bare korona som har gitt utfordringer dette året. Plantesesongen sto i fare med stengte landegrenser og dermed mangel på kvalifisert arbeidskraft. Politikere ba næringslivet ta i bruk de mange arbeidsledige, en oppfordring vi tok. En del armer og bein ble det, men skogbruket kom nesten i mål med å få satt ut alle de bestilte plantene i jorda. Her bør skogeierne få honnør fra storsamfunnet for både å ha vært løsningsorienterte og for å ha vist handlekraft. Det er et bevis på et aktivt skogbruk.

En ny utfordring kom fredag den 19. november. Det blåste ned anslagsvis nærmere 1 million kubikkmeter med tømmer i Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal, Etnedal og Sør-Aurdal. Dette har skjedd før, og det vil skje igjen for denne utendørsnæringen som skogbruket er.

Oppskriften er å få oversikt, etablere en struktur for arbeidet for deretter å brette opp ermene. Slike hendelser, som naturkatastrofer med for eksempel storm eller skogbrann, viser nødvendigheten og samfunnsnytten av å ha et levende og oppegående skogbruk i hele vårt langstrakte land.

Lokal tilstedeværelse ved en skogbruksleder som kjenner de lokale forholdene i kombinasjon med et aktivt skogeierlag viser både nytten og verdien av å være andelseier i Viken Skog, også når slike hendelser inntreffer. Andelseierne skal prioriteres! 

Utgiftene har økt betydelig

En verdikjede i verdensklasse forutsetter en vilje til å lykkes og et tett samarbeid mellom aktørene. Flere av hogstentreprenørene har nå flyttet fra ordinær hogst og over på vindfallhogst. Dette for å sikre mest mulig av tømmerverdiene til skogeierne etter stormen. Det er snakk om verdier det har tatt minst én generasjon å bygge opp. Den fleksibiliteten og ståpåviljen hogstentreprenørene viser i denne krevende situasjonen, vitner om et samarbeid basert på tillit og forståelse. Forutsetningen er at entreprenørene involveres og at det er tett kommunikasjon i hverdagen. Den samme opplevelsen hadde vi da Norske Skog Saugbrugs la ned en av sine tre papirmaskiner i fjor og avvirkningsfarten måtte reduseres.

Transportørene har i høst bidratt til et bilveislager som gjør det mulig å ha høy produksjonsfart i vinter, noe som er essensielt når vi rydder vindfall. Samtidig som det leveres godt av våre samarbeidspartnere i hverdagen, løper kostnadene deres løpsk, blant annet med tanke på diesel og reservedeler. Det snakkes på nytt om fare for inflasjon. For å sikre hogstentreprenørene en inntjening som muliggjør investeringer og sikrer drift vil vi fra neste år øke flyttetillegget og sammen med dere skogeiere diskutere mulighetene for å øke driftsprisen med 2−3 kroner per kubikkmeter. Dette mener vi vil være essensielt for å opprettholde en vital skognæring, også for fremtidige generasjoner.   

Etter et fjorår der markedet fløt over av billig barkbilleskadet virke og nedleggelser av kapasitet i papirindustrien har vi dette året fått en bedre markedsbalanse, blant annet ved bruk av eksportkanalene. Viken AT Market selger dette året nesten 1 million kubikkmeter med tømmer til internasjonale kunder, noe som tilsvarer en skipning annenhver dag fra norske havner. Dette gir konkurransekraft og er et nødvendig virkemiddel for å sikre andelseiere og Viken Skogs samarbeidspartnere avsetning og konkurransedyktige tømmerpriser.

Digitale møteplasser 

Vi i Viken Skog gjennomførte et vellykket ekstraordinært årsmøte i november. Det var både nyttig og etterlengtet at vi på nytt kunne treffes ansikt til ansikt. Små avstander og korte beslutningsprosesser, for eksempel fra skogeier til skogbruksleder, fra skogeierlaget til styret og administrasjonen eller fra ansatte til ledelsen, er essensielt for et vitalt skogeiersamvirke. Dette er også noe vi har erfart med korona, noe vi ønsker å videreutvikle ved å bruke teknologi til nye møteplattformer, for eksempel på Teams. Dette har vist seg å være et effektivt verktøy for informasjonsdeling som når mange med fleksibel tilgjengelighet.

Vi har derfor introdusert noen nye konsepter dette året, blant annet Viken Skogs podkast Skog & Flisespikkeri og nettsendingen Skog og Markedsnytt som vi lager i vårt eget TV-studio på hovedkontoret "Kongla" i Hønefoss . Disse erstatter ikke fysiske møteplasser som for eksempel konferansen Tømmer & Marked eller lokale møter i skogeierlaget, men de vil være supplement for å sikre nærhet mellom Viken Skog og andelseierne.

Skogen som en del av klimaløsningen

Verdenssamfunnet diskuterer bruk av skogen som klimatiltak. Det vi har erfart i høst er at det i dag ikke er nok fornybare ressurser, for eksempel når det gjelder energi, til å erstatte det fossile karbonet i det korte bildet. Kampen pågår også i Norge der enkelte vil verne skogressursen, mens vi mener skogen som en fornybar ressurs bør benyttes til bærekraftig verdiskaping i bygdene. Det er for noen miljøer lett med forbud, men vanskeligere å komme med løsninger for en verden med velstands- og befolkningsvekst.

Det Vi i Viken Skog uansett tar kampen på er skogeiernes rettigheter som sikrer råderett over egen eiendom. Sommerens diskusjoner om artsregistreringer har ikke vært en kamp om Artsdatabanken, men at skogeierne skal få informasjon om registreringer som gjøres på hans eller hennes eiendom og at disse skal være gyldige. Vi mener dette rettsprinsippet er selvklart. Uansett er det viktig at vi som skognæring etterlever miljøstandardene hver dag, noe som bidrar til å sikre det aktive skogbruket og skognæringens legitimitet og omdømme.         

Etterbetaling til andelseierne

Dette året har skogbruksplanverktøyet DinSkog blitt oppgradert med nytt grensesnitt og bedre funksjonalitet. Dette for å gjøre hverdagen enklere for skogeierne. Den nye utgaven er blitt godt mottatt og profesjonelle skogeiere som Mathiesen Eidsvold Værk og Stangeskovene har tatt verktøyet i bruk i ressurskartleggingen på sine eiendommer. DinSkog er gratis for andelseiere og kan nå brukes både på nettbrett og mobiltelefon.  

Viken Skogs oppgave er å gi våre andelseiere muligheten til å lykkes med et langsiktig, bærekraftig og lønnsomt skogbruk. Viken Skog har de siste årene gjort store investeringer i verdikjeden, som i Moelven Industrier og i RingAlm med sagbrukene på Hauerseter og Næroset. Det ekstraordinære årsmøtet støttet styrets beslutninger om å investere i verdikjeden, men ønsket samtidig at en del av avkastningen skal tilfalle andelseierne. Det ble derfor vedtatt at Viken Skog skal gjøre en etterbetaling til andelseierne basert på siste års tømmerleveranser i løpet av neste år. Dette er i henhold til oppdraget med å sikre et langsiktig og lønnsomt skogbruk for våre andelseiere.   

Til slutt, tatt omstendighetene i betraktning, er vi som arbeider i skogbruket eller eier skog tross alt heldige. Vi kan fortsatt gå på jobb og det er stor etterspørsel etter vårt råstoff. Tar vi vare på hverandre, bidrar til samarbeid og prater sammen i hverdagen, vil vi også kunne fortsette arbeidet mot en verdikjede i verdensklasse.

Vi takker eiere, ansatte og samarbeidspartnere for den store innsatsen i nok et annerledes år og lover mye moro i skogen også i 2022. Riktig god jul og godt nytt år fra alle oss i Viken Skog!

Vi i Viken Skogs julehilsen i videoformat kan du se her