Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Daglig leder oppsummerer 2020: -Et annerledes år

Vi i Viken Skog skal gjøre det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet - fra planting til foredling av råvare. Vi skal gi våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen kan utvikle en langsiktig, bærekraftig og lønnsom skognæring. Vårt utgangspunkt er at skogressursen skal brukes til sysselsetning og verdiskapning i bygdene. Dette forutsetter avsetning av eiernes virke til best mulig pris, men med premisset at industrien skal sikres nødvendig inntjening til investeringer, samtidig som skogeierne skal få sin rettmessige andel av deres verdiskapning. 


av Tor Henrik
 
Et år preget av ubalanse i markedet

Danske Bank beskriver tømmermarkedet nå som; "Tokrally på trävaror, men fiberveden vil ingen ha för tilfället". Spørsmålet en kan stille er om det med denne ubalansen i virkesmarkedet er et velfungerende norsk marked for sagtømmer?

En stor andel av rekordresultatene til sagbrukene i 2020 vil kunne forklares med prisnedgangene på sagtømmeret fra skogeier de siste 18 månedene, og ikke nødvendigvis bare tilskrives god drift og et sterkt marked for trelast i Norge og internasjonalt, blant annet som følge av en svak norsk krone. Fra rekordåret 2018 har prisen på sagtømmer hatt en nedgang på 80-100 kr/m3, det vil si at skogeierne i denne perioden har bidratt ved prisnedganger på sitt sagtømmer å sikre sagbrukene nødvendig inntjening i en usikker markedssituasjon. Samtidig har husholdningene under pandemien brukt mye penger i rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet, noe som har medført at sagbrukene har gått fra overfylte trelastlagre til mangel på sagtømmer. En del av prisnedgangen på sagtømmer er riktignok blitt reversert gjennom høsten med prisoppganger i størrelsesordenen 20-40 kr/m3. Allikevel er sagtømmerprisen til skogeier fortsatt rundt 50 kr/m3 lavere enn i toppåret 2018. I tillegg har sagbrukene meldt nye prisøkninger til byggevarehandelen i første tertial 2021. Danske Bank påpeker også at det aldri har vært større differanse mellom prisen på sagtømmer og trelast. Dette underbygger at sagbrukene har betalingsevne men mangler betalingsvilje.

Et langsiktig og bærekraftig norsk skogbruk fordrer at tømmerstokken har en "vettug pris", sett i lys av den til enhver tid rådende markedssituasjon.

Ubalansen i virkesmarkedet forsterkes ytterligere med beslutningen til Norske Skog om den permanente nedleggelsen av en papirmaskin på Saugbrugs. Denne hadde et årlig virkeforbruk på rundt 300 000 m3 norsk gran. Hvis ikke dette massevirket finner nye kanaler inn i 2021 vil avvirkningen på Østlandet måtte reduseres med rundt 700 000 m3 (-10%), noe som tilsier tømmermangel for ett til to sagbruk uten import. Viken Skog har som stor leverandør til fabrikken i Halden tapt markedsandeler. I det korte bildet vil avvirkningen bli påvirket av nedleggelser av fabrikker som opererer i trykkpapirmarkedet, et marked som har falt med hele 30% under pandemien. Utfordringen med nedleggelser av norsk treforedlingsindustri er at mer av verdiskapningen skjer utenfor Norges landegrense samt at nøkkelkompetanse forsvinner. Over tid vil dette begrense det norske skogbrukets omdømme, betydning og muligheter.

Aktivt skogbruk

Vern versus bruk av skogressursen debatteres jevnlig i media. Skogeiersamvirkets skogvernstrategi og samarbeid med myndighetene om frivillig vern har vært oppe til vurdering i år. Viken Skog har vært kritisk til enkelte elementer av den og kommet med innspill som må avklares før vi kan gi vår tilslutning. Det er enighet om at vi må sikre frivillig vern som ordning, og vi erkjenner samfunnets og politikernes vedtak om 10% skogvern. Samtidig må ikke frivilligheten undergraves av omfattende registreringer og press fra andre interessegrupper. Vår rolle er å ivareta skogeiernes interesser og først og fremst bidra til et aktivt skogbruk.  Paradokset er at skogeierne i dag leverer på arealer til frivillig vern, men at myndighetene ikke bevilger nok penger til gjennomføring.

Økt eiernes konkuransekraft 

Vi i Viken Skog har i år gjort flere grep for å øke eiernes konkurransekraft i tømmermarkedet gjennom 2020. Etter nedleggelsen av sagbruket Mathiesen Eidsvold Værk har vi sammen med Almenningssaga og Borregaard kjøpt RingAlm. Dette skal bidra til å sikre skogeierne i Østfold/Akershus avsetning av sitt tømmer til best mulig pris. De nye eierne har også forpliktet seg med kapital til investeringer for å øke kapasiteten på anleggene på Næroset og Hauerseter. I tillegg vil det etableres en midlertidig tømmerterminal i tilknytting til Hauerseter.

Med mottaksproblemene av tømmer hos sagbrukene i vinter friskt i minne, samt de ustabile leveransene av massevirke til Norske Skog Saugbrugs har vi opplevd sårbarheten til det norske skogbruket. Eksportselskapet Viken AT Market er et verktøy som skal sikre våre eiere avsetning av virke til høyest mulig pris. Samarbeidsavtalen med Sapin vil gi Viken Skog tilgang til skogsindustrien i Sentral-Europa, som kan bli et viktig tømmermarked når barkbilleproblematikken avtar. I tillegg vil eksportkanalene bidra til forutsigbarhet for hogstentreprenørene og transportørene samt muliggjøre vekst i avvirkningen slik at tømmerstokken kan brukes som råvare i nye klima- og bærekraftige produkter. SKOG22 konkluderte med at bærekraftig norsk avvirkning vil være i størrelsesordenen 15 mill. m3/år.     

Honnør til hogstentreprenørene 

Våre samarbeidende hogstentreprenører og transportører har kjørt på tildelte ukevolum siden høsten 2019. Produksjonsfarten har i perioder vært redusert fra normale 55 000 mpr. uke til 35 000 m3 pr. uke under mottoet "Vi i Viken Skog gjør alt vi kan for å finne løsninger som til sammen gir mest mulig hogst, men ikke ubegrenset hogst". Vi har prioritert hogstentreprenørene med samarbeidsavtale etter prinsippet om likebehandling. Disiplinen og lojaliteten hogstentreprenørene har vist til denne strategien har vært imponerende. De har vist både vilje og evne til endring, noe som er avgjørende for å utvikle en verdikjede i verdensklasse. Målet har vært å beholde mest mulig av hogst- og transportkapasiteten til bedre tider. Samtidig har det vært uheldig at hogstentreprenørene og transportørene har måtte betale en del av regningen som følge av reduksjon i aktiviteten. Vi må huske at denne kapasiteten trenger norsk skogbruk for å kunne sikre tømmerstokkens muligheter og konkurransekraft i den nye grønne bioøkonomien.

Lokalt skogengasjement og tilhørighet 

I dag består Viken Skog av 35 skogeierlag og 175 lokale tillitsvalgte. Dette sikrer andelseieren nærhet til selskapet sitt, som er deres verktøy i Skog-Norge. Som andelseier og derav medlem i det lokale skogeierlaget står skogeierne sammen for å sikre sine rettigheter, og en høyest mulig tømmerpris. Det er ingen tvil at man står sterkere sammen oppimot storsamfunnet når vi snakker med én stemme. Det er dette som er selve styrken i samvirket, sammen er vi sterke.

Kompetanse som lønner seg og en enklere hverdag

Vi i Viken Skog leverer på løfte om en enklere hverdag for skogeier med lanseringen av skogpakkene; Enkel, Pluss og Proff. Disse skal gjøre det både enklere og mer lønnsomt å eie og forvalte skogeiendom. Vi leverer også kompetanse som lønner seg med konferansen Tømmer & Marked, der mer enn 700 skoginteresserte deltok. En møteplass hvor vi setter skog på dagsorden, ikke bare for aktørene i verdikjeden, men for investorer, politikere, næringsliv og finansverden. I tillegg har Skogeierskolen og sist lanseringen av vårt første digitale nettkurs; Skogens Stammespråk gitt nye skogeiere kompetanse og motivasjon til å drive et aktivt skogbruk. 

Det skal være gøy å eie og jobbe med skog, og sammen skal vi fortsette arbeidet med å utvikle en komplett, bærekraftig og framtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. Vi mener resultater kun muliggjøres gjennom et tett og godt samarbeid mellom våre eiere, ansatte og samarbeidspartnere hver dag, hele året og hvert år.

Avslutningsvis vil jeg få takke eiere, ansatte og samarbeidspartnere for innsatsen i et annerledes år. Og samtidig lover jeg større fart på motoren i 2021.

På vegne av alle oss i Viken Skog, riktig god jul og godt nytt år!