Covid-19, Teams og tiltakspakker

Vi i Viken Skog har vært gjennom en god periode for selskapet. Avvirkningen har økt i tråd med den nasjonale målsettingen om 15 millioner kubikk pr år, samtidig som planteantallet har fulgt med. Dette kan tilskrives et godt tømmermarked samt større tillit hos andelseiere og samarbeidspartnere. I tillegg beviser dette at skogeierne driver et aktivt skogbruk på sin skogeiendom, noe som er essensielt for at Norge skal levere på sine klimaforpliktelser og for skogbrukets legitimitet og omdømme i befolkningen.


Markedet har snudd og skogbruket har siden sommeren 2019 måtte innføre reduksjoner i avvirkningen. I tillegg kom Covid-19 i mars. Dette viser sårbarheten i verdikjeden, samtidig som de underliggende globale trendene for økt bruk av tre til fornybare produkter er positive. Vi i Viken Skog har i denne perioden valgt å prioritere tømmerleveranser fra andelseierne og hogstentreprenørene med samarbeidsavtale. Dette sikrer forutsigbarhet for begge parter i gode som dårlige tider. Noe diskusjon har det vært rundt denne strategien, men det skal det være i et vitalt skogsamvirke som Viken Skog. I tillegg ser vi viktigheten av å fortsette profesjonaliseringen av logistikk og eksport gjennom Viken Logistikk og Viken AT Market, samt investere i infrastruktur som den kommende tømmerterminalen på Hauerseter.       

 

Politikerne har stilt opp med tiltakspakker til skogbruket for å holde hjulene i gang. Dette er et resultat av samarbeid mellom aktørene i verdikjeden og viser nødvendigheten av en samlende organisasjon som Norges Skogeierforbund. Det er viktig for skognæringen å tale med en stemme mot politikerne og myndighetene for å få gjennomslag for våre behov og ønsker.

 

Det viktigste er allikevel å sikre verdikjeden noe å gjøre hver dag hele året og hvert år – Skogbruk 365. Bærebjelken er forutsigbarhet gjennom tilstrekkelig avvirknings- og skogkulturoppdrag som gir god planleggingshorisont. Vi i Viken Skog har videreutviklet dette de siste årene og resultatet er at det i dag avvirkes like mye vår, sommer og høst som i vintermånedene. Dette gir verdikjeden konkurransekraft og sikrer andelseierne avsetning og industrien betalingsevne for tømmerstokken.

 

Teams er den nye møteplassen, og vi gjennomførte for første gang andelseiermøtene og årsmøtet digitalt i år. Erfaringen er at dette er et effektivt verktøy i hverdagen, men også at Vi i Viken Skog har behov for å treffes. Så neste år håper jeg på et rekordoppmøte, stort engasjement og servering ute hos skogeierlagene.    

 

Parallelt med at flere peker på skogen som en av løsningene på verdens klima- og bærekraftspørsmål, går diskusjonen vern versus bruk av skogressursen her til lands. Vi i Viken Skog mener skogressursen skal brukes til å skape arbeidsplasser og verdiskapning ute i bygdene. Treet er et bærekraftig materiale som bør brukes. Skogeierne er underlagt strenge miljøkrav der bl.a. sertifiseringsordningene bidrar til å sikre etterlevelse av miljøstandardene og et bærekraftig skogbruk. Denne tillitten skal storsamfunnet fortsatt gi skogbruket.      

Vi i Viken Skog vil fortsette arbeidet med å bygge en verdikjede i verdensklasse og bidra til en enklere hverdag for skogeieren. Dette skal gjøres med kompetanse som lønner seg og masse entusiasme og nytenkning i vårt arbeide.

Takk til alle andelseiere, medarbeidere og samarbeidspartnere for innsatsen og pågangsmotet som er vist i en utfordrende tid.

God sommer!

Tor Henrik