Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Bestill helikoptergjødsling nå

Gjødsling av skog er lønnsomt. Fordi det også er et effektivt klimatiltak, gir staten et betydelig tilskudd. Bestilling av helikoptergjødsling må skje før 1. mars på grunn av Yaras produksjon av skoggjødsel.


Helikoptergjødsling

HELIKOPTERGJØDSLING: Viken Skog tilbyr gjødsling av skog ved bruk av helikopter. Gjødslingen skjer hovedsakelig i juni og juli, men må også i år bestilles før 1. mars. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

I 2016 innførte regjeringen tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak. Ordningen ble videreført i inneværende regjeringsperiode, det vil si 2022–2026.

Landbruksdirektoratet opplyser at det også i år gis 50 prosent tilskudd av dokumenterte kostnader til gjødsling. Endelig sats for 2024 er nå bestemt.

– Gjødsling av skog regnes som et kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak. Skogfond med skattefordel kan benyttes til å finansiere tiltaket, i tillegg til at det gis statsstøtte til en betydelig del av kostnadene til gjødslingen. Dette er dermed et av de aller meste lønnsomme tiltakene i skogen. All skog som planlegges avvirket om 10–15 år, bør vurderes, sier Stian Sandbekkbråten, skogsjef i Viken Skog.

Se også vår faktaside om skoggjødsling.

Må bestille tidlig

Det er Yara som fremstiller gjødsel til skog. Gjødselen vi bruker i Norge produseres sammen med det som skal brukes i Sverige. Bestilling og innsending av felt må gjøres til Viken Skog innen 1. mars 2024.

Den tidlige datoen er nødvendig for å sørge for nok produksjon av gjødsel og god planlegging og gjennomføring av helikoptergjødslingen i felt.

På grunn av mangel på gjødsel i markedet ble det så godt som ingen skoggjødsling i 2022. Det tok seg noe opp i fjor, men det kunne med fordel ha vært flere som benyttet seg av statens tilskuddsordning, mener Stian Sandbekkbråten.

– Har man egnet skog og tilgjengelige midler på skogfondskonto, er det i hvert fall lurt å vurdere gjødsling sammen med andre planer man har for skogen. Økt karbonfangst i skogen er et viktig klimatiltak. Gjødsling virker raskt, har stor effekt og kan gjøres mange steder. Ta kontakt med din skogbruksleder om du ønsker å bestille gjødsling i din skog, oppfordrer skogsjefen.

Hogstklasse 4

For å få støtte til skoggjødsling må det ligge noen forhold til rette. Gjødsling skal kun gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent løv. På furudominerte arealer er det bonitetene fra F8 til F17 som gjelder, og på grandominerte arealer er det bonitet fra G8 til G20.

Ettersom gjødslingen skal gjøres senest 10–15 år før hogst, er det hogstklasse 4 som er det Landbruksdirektoratet prioriterer å gi tilskudd til.

Det er også andre miljøkrav til gjennomføringen av gjødslingen, blant annet at det kun skal gjødsles på vegetasjonstypene bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog.

Det er selskapet Pegasus Helicopter AS som gjennomfører gjødslingen fra helikopter i samarbeid med NaturPartner AS.

Den kalkholdige gjødseltypen inneholder nitrogen, kalsium, magnesium og bor, opplyser Yara på sine nettsider.

Hvorfor gjødsle skog?

  • Gir 1–2 kubikkmeter økt volum per dekar i løpet av 8–10 år.
  • Gir mer sagtømmer og høyere verdi per kubikkmeter.
  • Kan finansieres over skogfond.
  • Det gis statlig tilskudd (inntil 50 prosent i 2023).
  • Årlig realavkastning på 15–35 prosent.
  • Viktig klimatiltak: Etter gjødsling øker CO2-bindingen med cirka 1000 kilo per dekar.

VELPLEID FURUSKOG: Her ble det gjødslet for noen år siden.