Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsmøtet 2019- Viken Skog inviterer alle andelslagene til et tettere samarbeid

Viken Skogs årsmøte 2019 ble avholdt 10.april i Kongsberg. Vitaliseringsutvalgets forslag om å avvikle skogeierområdene ble enstemmig vedtatt, og innbærer en avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets. Samvirketanken står sterkt i Viken Skog og styreleder Breivik inviterer alle andelslagene til et tettere samarbeid i 2019!


Viken Skogs årsmøte var preget av optimisme og et sterkt fokus på samvirke, samarbeid og mulighetsrommet i klima og skogens rolle.

Samarbeid og kompetanse

-Jeg er helt overbevist om at samvirket er en perfekt modell for å drive rasjonelt ut i fra våre naturgitte forutsetninger. Viken Skog inviterer derfor alle andelslagene til et tettere samarbeid i 2019. Så får vi andelseiere støtte oppom selskapet vårt – da blir Viken Skog et vinnerlag! sa Breivik og fikk applaus fra Årsmøtet.

 

-Strukturendringer må være for å øke tømmerstokkens konkurransekraft, ikke ødelegge andelslagenes oppdrag på vegne av skogeierne. Vi står i fare for å undergrave skogssamvirket internt, uten hjelp fra omgivelsene. Dette har jeg advart mot dette helt siden jeg ble valgt til styreleder Viken Skog.    

-Politikerne advarer mot fragmenteringen i skognæringen. Mange stemmer og ønsker som ikke er koordinert. Trenger ett talerør (Skogeierforbundet) og en kravliste for politisk gjennomslagskraft.Vi skogeiere må huske på at det stilles spørsmål fra storsamfunnet om skog er næring? Det blir viktig å utnytte mulighetsrommet i den nye bioøkonomien til å skape arbeidsplasser og verdiskapning i bygdene basert på skogens ressurser. Jeg gjentar gjerne betydningen av nasjonal verdiskaping så vi ikke blir leilendinger i eget land, sa Breivik som ble gjenvalgt som styreleder sjette året på rad.

Les om valgene i årsmøtet her

Bilde: Ordfører årsmøtet Marit Hougsrud og varaordfører Lars Sollie ledet årsmøtet på en ryddig og fin måte.

 

Generaldebatten

I generaldebatten ble også mange viktige saker diskutert.

Leder i Østre Romerike skogeierområde, Lars Henrik Sundby (ble valgt inn som 1. vara til styret  i Viken Skog på årsmøtet) var sterk og klar i generaldebatten.

-Et sykefravær på 1,7% er meget godt og ikke minst beskrivede på hvor godt dette selskapet blir ledet! Det jobbes både fortere, raskere og bedre i Viken Skog enn før. Vi må utnytte mulighetsrommet og der må vi alle ta ansvar både skogeiere og administrasjonen i Viken Skog, sa Sundby.

Leder i Hallingdal skogeierområde Karin Kvarteig entret talerstolen med å rose Viken Skog, men var bekymret for konkurransesituasjonen i Hallingdal.

-Viken Skog gjør en kjempejobb, men vi står i en meget tøff konkurransesituasjon i Hallingdal . Det dreier seg ikke om nålestikk, i Øvre Hallingdal stikker konkurrenter av med en vesentlig del av kvantumet. Hva kan og skal vi gjøre? Kan vi kjøre en verdidebatt i Viken Skog? Jeg må også informere om at en del andelseiere føler at de blir møtt med en form for arroganse. Vi spør oss om prioritering av ressurser, -skal vi bruke ressurser på egne eller konkurrere utenfor Viken-geografien? Sa Kvarteig.

Både leder i Eiker skogeierområde Kristoffer Røren og leder i Sigdal-Eggedal skogeierområde Per Lyder Frøvold var kritiske til mer vern.

-Som nyvalgt leder i Eiker må jeg si at jeg er imponert over hvor dyktige folk det er i Viken Skog som drar selskapet i riktig retning. Vi har et enormt trykk på vern i Eiker og jeg føler at vi blir satt skikkelig i skvis. Vi må produsere skog og ikke verne, sa Røren. Det var Per Lyder Frøvold fra Sigdal-Eggedal helt enig i.

- Vi får stadig nye artsregistreringer og bruttolistene fra MiS-registreringene skaper press på arealene som ikke ble valgt ut. Men vi må spørre oss,- hva skjer når vi har nådd 10% vern? Dette bekymrer meg, og jeg føler at disse prosessene fortjener større oppmerksomhet, sa han.

Skogeierlagene tar over for områdene

Årsmøtet 2018 nedsatte et utvalg for å foreta en ny vurdering av Viken Skogs organisasjon, med formål å skape en vital, attraktiv og kostnadseffektiv organisasjonsstruktur. Utvalgets innstilling ble presentert av leder for utvalget Lars Sollie. 

Etter behandling i andelseiermøtene og innspill fra tillitsvalgt representant i Sarpsborg - Ytre Østfold skogeierområde hadde utvalget foretatt en ny vurdering av forslaget til vedtak. Dette hadde styret så sluttet seg til, og la så dette frem for behandling på årsmøtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og innbærer en avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets.  Årsmøtet vedtok også å be styret i Viken Skog om å henvende seg til styrene i skogeierlagene for oppfølging av Vitaliseringsutvalgets forslag, og samtidig be disse om å vurdere sammenslutning med andre skogeierlag der avgrensningen avviker fra dagens skogeierområder, eller det har oppstått eller vil oppstå endringer i kommune-/regionstruktur som gjør det naturlig med en slik vurdering.  Årsmøtet ber styret vurdere nærmere hvordan øvrige forslag fra utvalget best kan implementeres innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Vi i Viken

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen var stolt av hva selskapet i samarbeid  har fått til det siste året.

-Dynamitten er "Vi i Viken" – kombinasjonen andelseiere og ansatte. Samhandler vi optimalt er det ingen i det norske tømmermarkedet som oppnår større konkurransekraft, - garantert!

Fokusere på mulighetene i skogen

Kristiansen er opptatt mulighetsrommet og tidsvinduet for etablering av ny norsk skogsindustri:

-FNs klimapanel har uttalt at det ikke er mulig å nå globale og nasjonale klimamål uten å hogge mer skog, plante mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossile råstoff. De land og selskap som er i front i bioøkonomien bygger kompetanse og markedsposisjoner som vil legge grunnlag for fremtidig verdiskaping og velferdVolumet skog er tredoblet på hundre år, og Stortinget har definert skog- og trenæringen som en strategisk viktig næring for Norge. Dette må vi utnytte, sa Kristiansen, men påpekte samtidig at det er noen utfordringer for å lykkes i den nye bioøkonomien; Skogen bidrar med relativt liten verdiskapning i olje-Norge og en fragmentert næringspolitikk, Det krever økt samarbeid om felles mål, sa Kristiansen.

Alle saker som ble behandlet på årsmøtet i Viken Skog 2019 finner du her:

Årsberetning og regnskap for Viken Skog SA 

Sakliste med saker til årsmøtet i Viken Skog SA, med revidert sak 6-9 som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 6. Innstilling fra Vitaliseringsutvalget

Vedlegg sak 7. Forslag til vedtektsendringer for Viken Skog SA, revidert forslag som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 8. Forslag til nye normalvedtekter for skogeierlagene, revidert forslag som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 9. Forslag til ny samarbeidsavtale mellom skogeierlagene og Viken Skog ble trukket, og saken tatt til orientering. Nytt forslag blir utarbeidet og sendt skogeierlagene på høring før endelig behandling.