Tømmerhavna må ligge innerst i Drammensfjorden

Viken Skog har levert innspill til planprogrammet for lokalisering av tømmerhavn til Buskerud fylkeskommune. Viken Skog påpeker at det er kun alternativene innerst i Drammensfjorden som bør være aktuelle for videre utredninger.


Dagens tømmerhavn på Lierstranda er kritisk viktig for avsetning av alle tømmersortimenter og en konkurransedyktig pris. Viken Skog eier sammen med datterselskapet SB Skog 50% av Drammensregionens Virkesterminaler AS som er operatør på havna. En framtidig langsiktig løsning på lokaliseringen av tømmerhavnen er avgjørende for skogbrukets vekst og utvikling i Sør-Norge.

Bruk av biomasse fra skogen kan være et av Norges viktigste bidrag for å skape grønn konkurransekraft, verdiskapning og nye arbeidsplasser. Økt bruk av biomasse er også avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. På nasjonalt plan ser vi at regjeringen og nasjonale politikere prioriterer og jobber aktivt for å omstille norsk økonomi og næringsliv i en mer bærekraftig retning. Vi må ta det samme hensynet lokalt og regionalt. Etter vår oppfatning er det derfor avgjørende for skognæringens fremtid at:

  • Vi finner løsninger både for utvikling av boliger og grønne næringsinteresser ved Drammensfjorden.
  • Det tas særlig hensyn til kortest mulig transport fra hogstområder til havn ved valg av lokalitet av tømmerkai, samt at man sikrer god mulighet for jernbanetilknytning.
  • Det er viktig at lokaliteter langs Drammensfjorden, som Lierstranda utredes grundig. Det er for tidlig å avskrive dette alternativet.
  • Prosessen som nå er satt i gang ender i en faktisk løsning som sikrer forutsigbarheten skognæringen har behov for. Ansvaret må ikke skyves over til andre regioner eller fylker.

Viken Skog mener at det foreslåtte planprogrammet på en god måte legger opp til vurderinger av de viktigste områdene av betydning for en vurdering av de ulike lokasjonene. I forslaget til planprogram foreslås det å gå videre med utredninger av 6 ulike alternativer.  Disse er Storsand sandtak i Hurum, Gullhaugodden i Lier, Holmen i Drammen, Juve pukkverk i Svelvik, Langdokk i Sande og Mulvika i Holmestrand. Viken Skog mener at i utgangspunktet bør ikke alternativene i Vestfold være med i de videre utredningene både av logistikkmessige grunner og fordi planprosessen kun kan fatte vedtak for lokasjoner i Buskerud fylke. Videre må Lierstranda fortsatt være med i prosessen. Inntil en ny tømmerhavn er vedtatt og endelig etablert.

Lierstranda tømmerhavn er Norges største tømmerhavn, og helt sentral for skognæringen i Buskerud, Vestfold, Akershus og deler av Oppland. Totalt skipes ca. 300.000 m3 virke ut over Lierstranda tømmerhavn i dag.  Havna gir tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder og sikrer transportsystemet i en økonomi som sikrer bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser (bioøkonomi). En langsiktig løsning for tømmerhavn i Drammensfjorden er sannsynligvis en viktig forutsetning for fremtidige investeringer i skogindustrien og planene til blant annet Silva Green Fuel, Biozin og St1 på Follum.  I nær fremtid skal det besluttes investeringer i størrelsesorden 5-10 mrd. kroner i grønn, landbasert, konkurranseutsatt industri i denne regionen, og en varig løsning på havnespørsmålet er en viktig premiss for at disse investeringene blir en realitet.

 

Landbruksdepartementet pekte i 2018 på et verdiskapingspotensiale i norsk tømmer på 35-45 milliarder kroner. Landbruksdepartementet viste til at satsingen på infrastruktur, deriblant tømmerkaier, i skogbruket er helt avgjørende for å styrke skognæringens konkurranseevne gjennom å kunne frakte tømmeret ut til markedene på en kostnadseffektiv måte. Tømmer er tungt og avstanden tømmeret må transporteres før det kommer på skip utgjør en betydelig andel av tømmerets kostnad. Transport på sjøen er derfor helt vesentlig for konkurransedyktigheten.

 Les hele høringssuttalelsen fra Viken Skog her.