Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Åpen for innspill om ny treforedlingsindustri

Follum Utvikling AS planlegger å reetablere treforedlingsindustri i Treklyngen Industripark på Hønefoss, der Norske Skog Follums papirfabrikk lå frem til den ble nedlagt i 2012. Nå blir det høring for å kunne få konsesjon fra myndighetene.


Treklyngen Industripark

TREKLYNGEN INDUSTRIPARK: Her kan det bli ny tremassefabrikk. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog SA og BillerudKorsnäs AB er som kjent i gang med å se på mulighetene for å bygge en tremassefabrikk i industriparken. Mange av bygningene og mye av infrastrukturen fra Norske Skog Follums papirfabrikk kan i så fall gjenbrukes. Les mer om det her.

De to selskapene har opprettet et samarbeidsselskap, Follum Utvikling AS, som arbeider med å få på plass nødvendige avtaler og godkjenninger. Reetablering av treforedlingsindustri på industriområdet innebærer at Follum Utvikling må legge frem et forslag til et utredningsprogram, noe som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.

Forslag til utredningsprogram for en eventuell tremassefabrikk på området er nå lagt ut på høring av Miljødirektoratet.

Det er krav om at tiltak som kan ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes før det kan gis eventuelle tillatelser. Tiltaket som planlegges av Follum Utvikling havner under forskriftens punkt om «industrianlegg for produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale». Dette er tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Konsekvensene det er snakk om, er forurensning og lokale forhold som støy og trafikale tilpasninger.

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive forhold som kan bli påvirket, og dessuten vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Follum Utvikling er forslagsstiller av utredningsprogrammet, der konsulentselskapet COWI AS har bistått.

Frist for å sende inn innspill er 5. september 2022.

Høringsbrev og forslag til utredningsprogram finner du her, på Miljødirektoratets nettsider.