30 nye områder vernet som naturreservat

Denne uken ble det vernet 30 nye områder som naturreservat. Samtlige vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog. -Vi har en jevn pågang av skogeiere som er interesserte i å se på løsningen med frivillig vern og det er ikke nødvendigvis bare nye eiere som vil komme i dialog med oss, men også flere »ihuga» skogeiere er ikke fremmed for tanken, sier seniorrådgiver i Viken Skog, Svein Ekanger. Viken Skog skal sikre at skogeierne får informasjon og et godt grunnlag for å ta stilling til om de vil tilby arealer til frivillig vern.


Vern av skog i Norge foregår i dag gjennom ordningen frivillig vern av skog på privat grunn, samt vern av statseide skoger. Interessen blant private skogeiere er økende. Så langt i år har 230 000 dekar skog blitt tilbudt til vern.

Bilde: Korpen og Sagkollen naturreservat i Larvik inneholder blant annet rik, gammel bøkeskog. Foto: Svein Ekanger, Viken Skog

Ordningen går ut på at skogeierne selv kan tilby skogarealer til vern. Skogeiersamvirkene hjelper skogeierne med å tilby skog til vern, og bistår i forhandlinger med vernemyndighetene rundt betingelser og erstatning. Dersom skogeier og vernemyndigheter ikke blir enige, kan skogeieren trekke seg fra prosessen. Frivilligheten er en sentral del av prosessen.

Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella forteller at Viken Skog er kritiske til Stortingets beslutning om 10% vern.

-Vi forholder oss til Stortingets beslutning og har en klar policy på hvordan og i hvilken grad Viken Skog skal bidra til frivilling vern.  Viken Skog skal primært arbeide med frivillig vern på arealer med lav økonomisk avkasting, og med små konsekvenser for grunneiers og samfunnets tilgang til tømmer som råvare. Vår oppgave er å sørge for at skogeierne får informasjon og et godt grunnlag for å ta stilling til om de vil tilby arealer til frivillig vern eller ikke, sier organisasjonssjef Bjella.

-Vi skal ha respekt for at her er det mange ulike synspunkter på dette blant skogeiere, og vi er opptatt av at frivilligheten skal være reell. I områder med omfattende kartfesting av naturtyper eller arter som er definert som truet eller sårbare føler mange skogeiere at deres egen råderett over skogen blir så sterkt begrenset at alternativet med frivillig vern fremstår som den eneste reelle muligheten for avkastning på disse arealene, sier Bjella.

Det er vernemyndighetene som avgjør om skogområdene som tilbys innfrir kravene til å vernes som naturreservat. Et av hovedmålene med vern av skog i Norge er å fange opp områder som er viktig for truete og sjeldne arter og naturtyper i Norge. I tillegg er det et mål om å få vernet et representativt utvalg av norsk skogsnatur. I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes, og ved inngangen til 2020 var man kommet halvveis til dette målet. Nå ønsker vernemyndighetene tilbud på mer skog i lavereliggende områder.

Korpen og Sagkollen i Viken Skogs geografi i Larvik er et av 30 områder som vedtas vernet i denne ukens vernevedtak, fattet av Kongen i Statsråd. Korpen naturreservat ble opprettet i 2002, og dette vedtaket er en utvidelse av det eksisterende reservatet. Området er mangfoldig og variert, og utvidelsesområdet er blant annet dominert av rik edellauvskog. Området, som regnes som nasjonalt verneverdig, eies og tilbys av 6 private skogeiere. Viken Skog har bistått skogeierne i verneprosessen.

 

18 000 dekar skog vernet i Viken Skog

Seniorrådgiver i Viken Skog, Svein Ekanger har jobbet innen Viken Skog-konsernet i snart 25 år og jobbet med frivillig vern siden forsøket med frivillig vern til Norges Skogeierforbund, Miljødirektoratet og resten av skogeierorganisasjonene ble startet i 2002.

 

-I Statsråd i tirsdag ble det vernet 30 skogområder gjennom ordningen med frivillig vern. Samlet areal i vernevedtaket er ca. 51 km2 eller 51 000 dekar. Innenfor Viken Skogs geografi ble det vernet 14 områder der Viken Skog har bistått eierne. Disse områdene omfatter nesten 18 000 dekar skog hos 42 skogeiere, og disse eierne har mottatt erstatning på snaut 70 millioner kroner. Jeg har jobbet med noen av områdene i hvertfall et par år nå. De enkleste sakene er nå løst, det blir nok flere utfordrende saker fremover tror jeg, sier Ekanger.

Ekanger og hans kollegaer som jobber med frivillig vern i Viken Skog opplever en jevn pågang av henvendelser.

-Vi har mange henvendelser og utfordringen er hvordan vi skal håndtere når for eksempel en grunneier tar kontakt og vi ser at det er andre områder hos naboeiendommen som kanskje også innehar verneverdig skog. Her er det viktig at naboer snakker sammen, og at vår rolle blir å gi informasjon til alle eiere om mulige løsninger. Vi skal ikke kun framsnakke vern, men balansere informasjon om vern og bruk av skogen. Vi har en jevn pågang av skogeiere som er interesserte i å se på løsningen med frivillig vern og det er ikke nødvendigvis bare nye eiere som vil komme i dialog med oss, men også flere »ihuga» skogeiere er ikke fremmed for tanken, sier Ekanger.

Samtlige av de 30 skogområdene som vernes som naturreservat i dag, vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog.

 

Skogeierorganisasjonene gjør en kjempejobb

-Det er bra at så mange skogeigarar tilbyr frivillig vern. Skogeigaranes organisasjonar gjer ein stor innsats for å få fram tilbod om vern av dei viktigaste skogareala. Utan innsatsen frå skogeigarane og deira organisasjonar hadde vi ikkje fått verna så mykje skog, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en nettsak på Regjeringens hjemmesider.

Totalt er 5 prosent av skogen i Norge nå vernet. For den produktive skogen er tilsvarende tall 3,8 prosent.

Følgende områder vernes som naturreservat i dagens vernevedtak:

 1. Liabygda naturreservat i Stranda kommune, Møre og Romsdal
 2. Stemnebøskogen naturreservat i Gulen kommune, Vestland
 3. Bogane naturreservat i Kinn kommune, Vestland
 4. Rupefjell og Selslinatten naturreservat, Notodden kommune i Vestfold og Telemark og Kongsberg kommune i Viken
 5. Røsaker naturreservat i Skien kommune, Vestfold og Telemark
 6. Rollagåsen naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 7. Korpen og Sagkollen naturreservat (utvidelse) i Larvik kommune, Vestfold og Telemark
 8. Flisefyr og Hidalen naturreservat (utvidelse) i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark
 9. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Viken
 10. Ultvedttjern naturreservat (utvidelse) i Ringerike kommune, Viken
 11. Tofteskogen naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Viken
 12. Sagåsen og Stueåsen naturreservat (utvidelse) i Sarpsborg kommune, Viken
 13. Holene naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 14. Gyrihelleren naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 15. Sæter naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 16. Finnskutt og Haugen naturreservat i Rakkestad kommune, Viken
 17. Matholhøgda naturreservat i Aremark kommune, Viken
 18. Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Viken
 19. Lilleøya naturreservat i Halden kommune, Viken
 20. Burumtjern naturreservat i Marker kommune, Viken
 21. Budeiberget naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet
 22. Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 23. Vargøylia naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 24. Sjølingelve naturreservat i Flå kommune, Viken
 25. Veteren naturreservat i Flå kommune, Viken
 26. Skirvedalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark og i Rollag kommune, Viken
 27. Sandvik naturreservat i Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark
 28. Hovdefjell naturreservat i Vegårshei og Åmli kommuner, Agder
 29. Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune, Agder
 30. Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold og Telemark.