Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

2021 ble et rekordår i skogen

Viken Skog bidro til at fjoråret ble et rekordår for avvirkning av tømmer i Norge. Til sammen ble det avvirket 11,6 millioner kubikkmeter til industriformål, det vil si sagtømmer, massevirke og energivirke.


Hogstmaskin, Ørjan Hagen, Struksnæs Skog

HAR HATT MYE Å GJØRE: Hogstentreprenørene, tømmerbilsjåfører og de andre i skognæringen har hatt mye jobb i 2021. Her er det Ørjan Hagen i Struksnæs Skog som hogger i Etnedal. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Forrige rekord ble satt i 2019, da det ble avvirket 11,2 millioner kubikkmeter med tømmer. I 2020 ble det hogget 10,4 millioner kubikkmeter. Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes først og fremst at papir- og cellulosefabrikkene hadde en lavere etterspørsel etter massevirke blant annet som følge av nedleggelser av kapasitet i Skandinavia.

Tallene, som er hentet fra Landbruksdirektoratet, viser at avvirkningen har økt jevnt de siste årene − med unntak av 2020. I 2011 var avvirkningen på 8,5 millioner kubikkmeter. Se tabell fra 2010 til 2021 på denne siden hos Landbruksdirektoratet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er godt fornøyd med utviklingen, men ønsker at mer av tømmeret skal videreforedles i Norge.

– De siste avvirkningstallene viser at vi har hatt et rekordår i skogen Norge, og det er gledelig å se at også etterspørselen etter fornybart råstoff fra et bærekraftig skogbruk er økende. Det er allikevel tankevekkende at om lag hver tredje tømmerstokk går til eksport uten noe viderefordeling i Norge. Her har vi store muligheter for verdiskaping og sysselsetting, og en oppgave som myndigheter og næringa må løse sammen, sa Sandra Borch da regjeringen omtalte tallene.

LANDBRUKS- OG MATMINISTER: Sandra Borch omtaler seg også som skogminister. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Tilveksten utgjør 24 millioner

Den økende eksporten skyldes som kjent nedleggelser i norsk treforedlingsindustri, sist da Norske Skog Saugbrugs stengte en av sine tre papirmaskiner i 2020. Andre store nedleggelser var Follum i 2012 og Södra Cell Tofte året etter. Siden 2013 har om lag en tredel av tømmeret gått til utenlandsk industri, og da særlig til Sverige, Tyskland og Baltikum.

STENGT NED: En av papirmaskinene ved Norske Skog Saugbrugs stengte for godt i 2020. Foto: Norske Skog

Landbruks- og matdepartementet peker på at den årlige tilveksten i norske skoger er på om lag 24 millioner kubikkmeter. Mindre enn halvparten av tilveksten går altså til industriformål, der blant annet produksjon av juletrær og ved holdes utenom. I 2020 ble det eksempelvis hogget 1,8 millioner kubikkmeter med tømmer til vedproduksjon.

I 2014 ble det slått fast i rapporten fra SKOG22, den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, at avvirkningen kan øke til minst 15 millioner kubikkmeter. Om dette målet nås i løpet av de nærmeste årene, vil det fortsatt være en stor tilvekst i Skog-Norge.

Viken Skog nådde målene

Også i Viken Skog har det vært en økning i avvirkningen de siste ti årene. 2020 ble riktignok et spesielt år med tilbakegang, noe som både skyldes usikkerhet på grunn av korona og at den nevnte papirmaskinen hos Norske Skog Saugbrugs i Halden ble stengt.

− I 2021 var vi oppe på samme nivå som i rekordåret 2019. Begge disse årene nådde vi målet om å avvirke 2,4 millioner kubikkmeter med tømmer, forteller daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog.

FORNØYD MED 2021: Tor Henrik Kristiansen. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Viken Skog har i 2021 hatt en økning i markedsandelen, og leverer nå 28,3 prosent av alt tømmer i Norge. I overkant av 900.000 kubikkmeter med tømmer ble solgt via Viken AT Market, eksportselskapet som eies av Viken Skog og AT Skog.

Også økning i tømmerpris

Landbruksdirektoratet presenterer flere tall fra skogfondsregnskapet:

  • Gjennomsnittlig tømmerpris var 469 kroner per kubikkmeter, en økning på 26 prosent fra 2020. Gjennomsnittlig tømmerpris per måned steg jevnt gjennom 2021. 
  • Fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, som utgjør én region i denne sammenhengen, står for til sammen 76 prosent av avvirkningen. Kystskogfylkene, den andre regionen, står for det øvrige. Det var en økning i begge regionene i 2021.
  • Totalen på 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021 tilsvarer en økning på 3,5 prosent fra 2019.
  • Tømmerets bruttoverdi er på mer enn 5,4 milliarder kroner for skogeierne.

Den kraftige økningen i etterspørselen etter tømmer skyldes blant annet at det er et underskudd på sagtømmer i verdenssammenheng. I tillegg har etterspørselen etter massevirke tatt seg opp, og det er full fart i treforedlingsindustrien i både Norge og Sverige, skriver Landbruksdirektoratet.