1. mars er fristen for å søke tilskudd fra rentemidler

Dersom du har planer om å søke tilskudd fra nasjonale rentemidler 2019 er fristen fredag 1. mars. Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.


Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker.

Foto: Terje Johannessen

For 2019 kan Landbruksdirektoratet dele ut totalt inntil 2,8 millioner kroner i tilskudd.

Søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier: 

 1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket
 2. Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.
 3. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
 4. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler for hvilke tiltak som kan motta tilskudd se § 14 i forskrift om skogfond o.a.

Søknader som gjelder prosjektorienterte tiltak vil bli prioritert fremfor faste aktiviteter av driftsmessig karakter.

Det legges vekt på at søkeren stiller med en viss egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 10 % - 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel.

Tilskudd tildeles til et begrenset antall søkere blant dem som oppfyller kriteriene, det vil si at ingen har krav på tilskudd selv om kriteriene er oppfylt. Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevante i forhold til kriteriene ovenfor.

Tilskudd fastsettes ved en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag i forhold til de ovenstående kriterier (rundsumtilskudd).

Rammen, som for 2019 er på 2,8 millioner kroner, er bestemt av forrige års inntjening og inntrekning. Direktoratet kan bare gi tilsagn som ligger innenfor årets ramme. Det gis derfor ingen garanti for oppfølgingen av prosjekt ut over det enkelte års tildeling.

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 1. en kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
 2. fremdriftsplan og milepæler
 3. kostnadsoverslag og finansieringsplan
 4. søknadsbeløp
 5. prosjektorganisering
 6. plan for rapportering og formidling av resultatene
 7. oppgi referansenr: 18/79415

Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende opplysninger.

Søkerne bes sette seg inn i de generelle vilkårene, se Tildeling av tilskudd fra rentemidler av skogfond til bruk på nasjonalt nivå.

Søknadsfrist:

Fristen for å søke er 1. mars 2019.

Søknaden sendes til:

Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo eller e-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no