Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

− Drammen sitter på løsningen for ny havneterminal

Innen noen få år vil det være behov for en ny havneterminal for tømmer sentralt på Østlandet. – Det er et nasjonalt anliggende som det haster med å få en avklaring på, understreker organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.


Tømmerterminalen på Lierstranda

LIERSTRANDA: Her skal det bygges fjordby, og innen noen år blir det behov for en ny havneterminal sentralt Østlandet. Juve ved Svelvik, litt lenger sør i Drammensfjorden, er utpekt som et godt sted å utvikle til havne- og næringsformål. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Dagens tømmerterminal på Lierstranda må re-lokaliseres når Fjordbyen i Lier skal bygges. Juve i Svelvik, litt lenger sør i Drammensfjorden, ble gjennom den regionale planprosessen i regi av Buskerud fylkeskommune utpekt som et godt alternativ til tømmerhavn. Drammen kommune reviderer nå arealdelen i kommuneplanen, og Viken Skog har sammen med flere andre bedt om at Juve reguleres til havne- og næringsformål.  Planene møter sterk motstand i Svelvik, og saken har vært mye omtalt i lokalavisene i det siste.

− Vi i skognæringen vet at dagens veisituasjon langs Svelvikveien ikke er optimal. Vi ber derfor om at det bygges ny vei før det kan bli noen tømmerterminal på Juve. Det er naturlig nok delte meninger om en slik tømmerterminal, men det er kommet mange unyanserte argumenter i debatten. Dette gjelder blant annet trafikkmengden en slik tømmerterminal vil medføre. Trafikktellinger fra 2021 viser at det allerede er mye trafikk på Svelvikveien, og 30−40 tømmerbiler per dag vil føre til en minimal økning i kjøretøyer. Det beste for Svelvik må være å få en ny og utbedret vei, fastslår Olav Bjella.

− Det er fortsatt mange år til Fjordbyen skal bygges, og vi regner med at det er vilje til fortsatt drift på Lierterminalen i en overgangsperiode, men det forutsettes at fremtidig lokalisering snart blir avklart, legger han til.

Under kan du lese hele leserinnlegget som ble publisert i Drammens Tidende før påske.

Fakta om tømmer og havn i Drammensfjorden

Drammen kommune behandler nå kommuneplanens arealdel. Et viktig innspill som kommunen skal ta stilling til er forslaget om å regulere Juve i Svelvik til havn- og havnerelatert næring. Det gir mulighet for en senere relokalisering av tømmerterminalen fra Lierstranda til Juve. I Drammens Tidende og Svelvikposten har det vært en rekke innlegg og artikler om en slik løsning.

Viken Skog er en viktig aktør i skogbruket. Vi sitter på kunnskap om forhold rundt rammebetingelser for transport og lokaliseringsvalg. Vårt mål er å bidra til større forståelse for ulike problemstillinger vi ser omtalt i debatten.

Ut fra transportøkonomiske hensyn vil en lokalisering innerst i Drammensfjorden, som Lierstranda eller Drammen havn/Holmen, vært best. Juve, forutsatt ny Svelvikvei fra E18 til Tørkopp og en vesentlig utbedring på veien mellom Tørkopp og Juve, er bare marginalt dårligere.

LIERSTRANDA OG JUVE: Den øverste svarte pilen peker mot Lierstranda, og den nederste mot Juve. Den oransje streken indikerer planene for ny vei mellom E18 og Drammensfjorden, nærmere bestemt mellom Eik og Tørkopp. (Kart fra Norgeskart.)

Tømmeret til Lierstranda fraktes med tømmerbiler direkte fra skogen i nærmere 70 kommuner på Østlandet. Hovedtyngden kommer fra nærliggende kommuner som Øvre Eiker, Kongsberg, Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Asker, Holmestrand, Drammen og Lier. Nesten like viktig som kortest mulig transport på vei er en effektiv terminalløsning med mest mulig direkte lossing og lasting mot kaikant. Dette gjelder både for økonomi og miljø. Juve vil i snitt innebære 10–15 km (noe kommer fra E18 sørfra også) lengre transport. En permanent kai i stedet for en lekter som det lastes på fra Lierstranda, vil mer enn oppveie denne merkostnaden. Vi i skognæringen mener derfor at Juve kan bli en god løsning.

Enkelte har argumentert for tømmertransport med tog. Skognæringen arbeider målbevisst for å redusere miljøbelastningen, men tog er bare aktuelt over lengre avstander, og der vi først kan samle opp tilstrekkelig tømmer på en terminal som på Follum ved Hønefoss, der tømmeret fraktes videre til industri i blant annet Halden og Karlstad. Avstanden fra kommunene på Østlandet til havn i Drammensfjorden er for kort til at en slik omlasting vil lønne seg. Med andre forutsetninger ville en kombinert jernbane- og havneterminal vært nyttig, men ikke slik tømmerstrømmene er i dag. Lossing av tømmer fra jernbane til havn er plasskrevende. Et tømmertog er inntil 600 meter langt, og vi trenger 3–4 slike toglengder for å fylle én båt. Det er ikke realistisk å finne et så stort areal for relokalisering av tømmerterminalen.

Bedre vei og minimal trafikkøkning

Hvor mange tømmerbiler er det snakk om? Transportvolumet varierer med svingninger i markedet. I tillegg trengs beredskap for situasjoner som etter stormen 19. november 2021. I gjennomsnitt har det siden 2014 vært fraktet 320.000 kubikkmeter over Lierstranda. Det tilsvarer i underkant av 8.000 tømmerbiler, eller cirka 30 om dagen. En analyse utført av Rambøll Norge i 2021 viste at årsdøgnstrafikken (ÅDT) på Svelvikveien mellom Svelvik og Tørkopp var på 4.300 kjøretøyer, hvorav 8 prosent (344 lastebiler), var tungtrafikk. En eventuell lokalisering av tømmerhavn på Juve vil derfor bare marginalt øke trafikkbelastningen.

I regjeringens veikart for grønt industriløft er skog- og trenæringen definert som en av sju satsingsområder. Det er flere store industriprosjekter på gang for å realisere dette. Vi vil spesielt nevne Silva Green Fuels planer om biodrivstoffproduksjon på Tofte og Billerud Vikens planer om en ny tremassefabrikk på Follum (Treklyngen Industripark). Disse to industrisatsingene representerer i sum investeringer i størrelsesorden 5 milliarder kroner. Disse prosjektene legger opp til investeringsbeslutning i år eller tidlig neste år, og trenger forutsigbarhet i fremtidig tilgang til havn sentralt i Drammensfjorden.

Den regionale planprosessen Buskerud fylkeskommune gjennomførte i 2018/2019 konkluderte med Juve, alternativt i kombinasjon med Holmen. Dette var en bredt sammensatt prosess hvor nær 20 aktuelle og mulige steder ble utredet. Viken Skog og skognæringen er i utgangspunktet villig til å vurdere alle alternativer som tilfredsstiller de kriteriene som ble definert i den regionale planprosessen, men etter vår vurdering foreligger det ikke nye fakta som tilsier at ytterligere utredninger ville konkludere med noe annet. Etter vår vurdering er det nå opp til Drammen kommune som aktuell planmyndighet å ta dette videre. Det haster med en avklaring.

Viken Skog vil understreke at en eventuell etablering av tømmerterminal på Juve kun er aktuelt etter etablering av ny tverrforbindelse til Tørkopp og en betydelig opprustning på strekningen Tørkopp−Juve. En regulering av Juve i kommunens arealdel til havn- og havnerelatert næring innebærer derfor ingen risiko for at denne blir etablert uten at veispørsmålet først er løst. Kommunen kan om de ønsker det vedta en rekkefølgebestemmelse for å sikre dette juridisk.

Viken Skog vil peke på at en avsetting av Juve til dette formålet representerer en gyllen mulighet for å sette fart på planleggingen og finansieringen av ny vei. Det er fra regjeringen lagt klare føringer på det kommende arbeidet med Nasjonal Transportplan. Der heter det at helhetlige infrastrukturtiltak for å fremme et grønt industriløft skal prioriteres. La oss samarbeide om å løse både skog- og trenæringens behov for forutsigbare rammebetingelser og en løsning for ny Svelvikvei.