Viken Skog er kjøper av tømmer på rot. Skogeier oppnår med dette å få oppgjør for tømmeret i forbindelse med avtaleinngåelse mot at Viken Skog selv kan bestemme innenfor en avtalt tidsperiode når det skal hogges.

En rotkjøpsavtale er en kontrakt som undertegnes av skogeier og i de fleste tilfeller av skogbruksleder på vegne av Viken Skog SA. Skogteigen som det gjøres avtale om beskrives i kontrakten. Teigen skal avmerkes på et kartvedlegg og synliggjøres med merking i terrenget. Kontrakten kan tinglyses. Verdien av rotkontrakten tilsvarer anslått volum multiplisert med en beregnet nettoverdi pr. m³. Inntil 80% av denne verdien kan utbetales ved kontraktsinngåelse. Trekk og avsetning av skogfond foretas for 80% av beregnet verdi i forbindelse med at avtalen inngås. Restoppgjør mot skogeier og skogfond foretas når alt tømmeret er innmålt og verdiberegnet.