Gjødsling av skog er et av de mest lønnsomme tiltakene man kan foreta seg i skogen. Verdiøkningen er et resultat av både økt diameter- og volumtilvekst.

Hvorfor gjødsle skog?

 • 1-2 m3 økt volum pr. dekar i løpet av 8-10 år
 • Mer sagtømmer og høyere verdi pr. kubikk
 • Finansiering over skogfond
 • Mulig tilskudd (40% i 2017)
 • Årlig realavkastning på 15-35%
 • Viktig klimatiltak: Netto ca. 1000 kg C02-binding pr. dekar


Hvor kan vi gjødsle?

 • Frisk produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet
 • Kun på egnede vegetasjonstyper
 • Best resultat på bonitet 11-20
 • Gode resultater både med gran og furu
 • Størst avkastning på tynnet furu av god kvalitet, 8-10 år før sluttavvirkning

Hvorfor er gjødsling god skogøkonomi - et eksempel

Forutsetning: F14, 80 år, tynnet 10 år tilbake, 23 m3  pr. dekar før gjødsling 


Bruk 6200 kr på å gjødsle 100 dekar i dag - Høst inntekter på kr 84 000 etter 8-10 år. Noe som tilsvarer en årlig realavkastning på 30%

Tilskudd

For å få tilskudd må det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon, blant annet må alle arealer kartfestes.  Dette ivaretas fra tracklog fra helikopteret.  Det er skogeier selv som må søke om tilskudd og krav om refusjon fra Skogfond. Skogeiere som ikke søker elektronisk, skal han søke på skjema LDIR-910 - Grøfting og gjødsling, som er tilgjengelig på Landbruksdirektoratet nettsider. 

Hva gjør Viken Skog?

Viken Skog organiserer helikoptergjødsling etter en svært nøyaktig og rasjonell metode. Med helikopter får man en presis spredning. Systemet sørger for automatisk spredning etter GPS på det planlagte området.

 • Befarer bestand , velteplasser og veier
 • Lager digitale kartfiler, blant annet merker ut nødvendige buffersoner
 • Koordinatfester landingsplasser
 • Organiserer utkjøring av gjødsel
 • Oversender nødvendig dokumentasjon og fakturerer


Ta kontakt med din lokale skogbruksleder og forhør deg om mulighetene for å gjødsle i din skog!

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog