Skogbruket i Norge drives i henhold til egne skogstandarder, i første rekke Norsk PEFC™ Skogstandard

Skogbruket er underlagt flere lover, i første rekke lov om skogbruk eller i dagligtale Skogloven, og Naturmangfoldloven.  I tillegg er næringen underlagt et sett av regler for hvordan skogbruket skal drives. Dette settet av regler – Norsk PEFC™ Skogstandard, bygger på lover og forskrifter og inneholder 25 kravpunkter som dekker områder og tiltak som har miljøpåvirkning eller er av betydning ved utøvelse av skogbruk.

Standarden skal sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale lover og forskrifter. På miljøsiden er det et krav at miljøkvalitetene i gammel naturskog og mangfoldet av skoglige økosystemer skal bevares, og at grunnlaget for levedyktige populasjoner av arter som naturlig hører hjemme i Norge, skal sikres.

Skogbruket skal samtidig blant annet drives aktivt med tanke på lønnsom næringsvirksomhet og verdiskapning, sikre at de som jobber der har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt, sikre at skogen gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser og sikre at kulturminner og verdifulle kulturlandskap blir bevart.

Via en sertifisering og ordningen med en skogstandard, er Viken Skog tildelt et sertifikat som forplikter skogeiersamvirket til å følge de krav som er satt. Sagt med andre ord, kan et slikt sertifikat kalles en markedsadgang. 

Viken Skog tilbyr også gruppesertifisering etter FSC®-standarden. Dette er en mer krevende ordning med noen flere krav og mer omfattende rapportering, men gir et tillegg i tømmerprisen for enkelte industrikunder.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog