Nasjonal industri inkubator for skogbasert næring

Høsten 2011 ble Pan Innovasjon AS etablert i Ringerike kommune av bransjeaktører i regionen. Ambisjonen var at man gjennom innovasjons­aktiviteter skulle kunne sikre langsiktig og økt verdiskaping med utgangspunkt i skogressursene på Ringerike og industrivirksomheten på Follum.

Foranledningen var en langvarig nedgang i avsetning av de tradisjonelle treforedlings-produktene. I juli 2012 kjøpte Viken Skog den avviklede papirfabrikken Norsk Skog Follum AS fra Norske Skogindustrier ASA og medio 2013 kjøpte Viken Skog alle aksjene i Pan Innovasjon AS. Viken Skog og SIVA konkluderte etter et forprosjekt iverksatt høsten 2012, at det forelå et behov for funksjonaliteten til en industriinkubator og et innovasjonssenter, for å bidra til industriutviklingen i nye Treklyngen på Follum. Forprosjektet konkluderte med at Pan Innovasjon kunne organiseres til denne oppgaven, ved å invitere SIVA og utvalgte strategiaktører inn på eiersiden i Pan Innovasjon AS. Høsten 2014 etableres Pan Innovasjon som en nasjonal industriinkubator og regionalt innovasjonssenter, med nye strategiske eiere og med definerte og målrettede oppgaver.

Les mer på Pan Innovasjons hjemmeside

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog