-Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av tømmer og skogindustri.


 Her finner du presentasjonene fra årets konferanse:

Del 1 "Industri og markedsutvikling"

Del 2 "Trender, politikk og rammebetingelser"

Deltakerliste 

Program

Viken Skog samler noen av de fremste representantene for skogindustrien i Norden, og inviterer skogeiere, næringslivet, politikere, presse og andre samarbeidspartnere til seminar på Sundvolden hotel torsdag 16. februar 2017. Etter den store pågangen på seminaret i 2016, har vi for 2017 økt kapasiteten og har nå plass til 300 seminardeltakere. 

Meld deg på og sikre deg din plass: PÅMELDING HER!

Spørsmål til en av innlederne?: SEND INN DITT SPØRSMÅL!

Dette er andre året Viken Skog arrangerer et slikt seminar som samler engasjerte deltakere fra hele verdikjeden. "-Det viktigste vi kan gjøre i skognæringen er å lansere skogkjeden som fremtidens grønne alternativ, og da må vi samarbeide om å optimalisere økonomisk avkastning for hele verdikjeden, sa konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt." på fjorårets seminar på Sundvolden Hotel.

 Program

10:00 Programstart - Velkommen v/Viken Skogs styreleder, Olav Breivik

ÅPNINGSINNLEDER: Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen

 DEL 1: INDUSTRI OG MARKEDSUTVIKLING

 •  Mats Sandgren, VD i SCA Skog
 •  Erland Løkken, adm.dir. Bergene Holm - Bergene Holm og Biozin: Verdi til hele skogen
 •  Thomas Hansen, direktør for fornybar energi St1
 •  Morten L. Johansen, daglig leder og medeier Splitkon - Norsk massivtreindustri
 •  Gisle Johansen, direktør FoU, Borregaard - Høy verdiskapning og råvareutnyttelse: En absolutt forutsetning for en bærekraftig tømmerbasert industri i Norge
 •  Gunnar Olofsson, styreleder Statskog og leder av SKOG22, leder paneldiskusjon

 LUNSJ CA. 12:20 – 13:20

 DEL 2: TRENDER, POLITIKK OG RAMMEBETINGELSER 

 •  Marius Holm, daglig leder Miljøstiftelsen ZERO
 •  Arthur Buchardt, investor og forkjemper for bruk av tre i bygg - Tre på "gjernen"
 •  Hans-Christian Gabrielsen, LO
 •  Line H. Hjemdal (KrF), medlem av næringskomiteen og saksordfører for skogmeldingen
 • Knut Storberget (Ap), medlem av næringskomiteen
 • Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
 • Anders Werp (H)
 • Terje Halleland (FrP), statssekretær Landbruks - og matdepartementet
 • Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund, leder paneldiskusjon og vil være konferansier for den "politiske"-delen. 

16:00 Forventet slutt

 

PRESENTASJON AV INNLEDERNE


(Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen åpner seminaret og vil uttale seg på veiene av Regjeringen. Hva slags visjon har regjeringen for skogbrukets rolle i det grønne skiftet? Hvordan kan regjeringen bidra til at skogbruket får konkurransedyktige transportkostnader?

Del 1 - Industri og markedsutvikling


Fra SCA kommer skogdirektør Mats Sandgren (VD i SCA Skog).  Sandgren kommer for å orientere om deres virksomhet, hvordan SCA vurderer markedet og utsiktene for virkesmarkedet i Skandinavia. SCA er et ledende globalt hygiene og skogindustriselskap som utvikler og produserer hygieneprodukter, papir og skogindustriprodukter. SCA er i tillegg Europas største private skogeier. SCA Skog forvalter SCA sin skog og har ansvaret for råvareforsyningen til industrien. SCA har investert betydelig summer i skogindustrien i Sverige de siste ti årene. I tillegg har de satset stort på massevirkefabrikker.


Administrerende direktør i Bergene Holm, Erland Løkken, vil presentere selskapets vurdering av markedet og sine fremtidsplaner. På 70 år har Bergene Holm AS vokst fra å være et lite sagbruk med 10 mann i Kvelde til å bli en ledende totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland. Hvilke planer har Bergene Holm på tremekanisk industri i Norge? Og hva er siste nytt på Biozin-prosjektet.


I 2016 ble det kjent at energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen/Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk på Follum. Dette er en nyutviklet produksjonsprosess og vil bli første fullskalaproduksjonsanlegg på norsk jord. Fra St1 deltar Thomas Hansen, direktør for fornybar energi. Han vil redegjøre for pilotprosjektet i Finland. Hvorfor valgte St1 Viken Skog og Follum for deres nye satsning? Hva er status på planene og når kan skogeier forvente å kunne levere de første tømmerstokkene til St1 på Follum?


Splitkon har røtter tilbake til 60-tallet, og leverer et stort utvalg produkter av limtre og massivtre til byggevarekjeder og byggentreprenører på tvers av landet. En sterkt økende etterspørsel etter trebaserte konstruksjonsløsninger både nasjonalt og internasjonalt har gjort at Ski Bygg og Splitkon satser over 200 millioner kroner på en ny massivtrefabrikk ved Åmot. Anlegget forventes å stå ferdig i juni 2017 og vil bli blant de største og mest moderne i Europa. Bak storsatsingen står Ski Bygg Gruppen AS, Splitkon AS og selskapet Bygg Invest Åmot AS. Daglig leder og medeier i Splitkon, Morten Johansen vil presentere planene for den nye massivtrefabrikken og hvilke utfordringer de har møtt på, blant annet med å skaffe finansiering. 


Borregaard har vunnet en rekke priser for sitt arbeid med innovative løsninger med tømmer som råstoff og er allerede en stor produsent av biokjemikalier og andre generasjons bioetanol. Gisle L. Johansen, Direktør for FoU og Forretningsutvikling kommer for å redegjøre for Borregaard sine utviklingsplaner. Hvordan ser Borregaard på markedssituasjonen. Hvilke planer har de for videreutvikling i Norge. Hvordan ser Borregaard på utviklingen av biodrivstoffmarkedet?


Fra Statskog kommer styreleder Gunnar Olofsson. Olofsson har blant annet ledet strategigruppen for SKOG22. Olofsson leder paneldebatten med industrirepresentantene.  Stikkord til debatten: - Hvordan påvirker utviklingen i svensk skogsindustri etterspørsel etter tømmer i Norge? - Vil trender i økt bruk av tre, utvikling av industriell massivtreproduksjon føre til økt etterspørsel etter sagtømmer? Hva er det viktigste budskapet til politikerne for realisering av ny treforbrukende industri i Norge?

Del 2 - Trender, politikk og rammebetingelser

 


ZERO-sjef Marius Holm har gjennom en årrekke markert seg som en tydelig og kunnskapsrik debattant og klimaforkjemper. Zero var en svært sentral aktør og spilte en avgjørende rolle for Stortingets vedtak om en opptrappingsplan for biodrivstoff. Marius Holm vil sette skogbruket i et klimaperspektiv og redegjøre for hvilke forventinger ZERO har til skogbruket og hvilken rolle de må spille for overgangen til et fossilnøytralt samfunn.


Investor og pådriver for bruk av tre i bygg, Arthur Buchardt vil snakke om bruk av tre i bygg og binding av CO². Han vil også fokusere på hvordan gå fra politikk til handling.


Hans-Christian Gabrielsen, nåværende nestleder LO etterlyser større tempo for å etablere et grønt milliardfond til bedrifter som utfører det grønne skiftet i praksis. Han  har uttalt at  bioøkonomi og biodrivstoff kan være nye kilder til arbeidsplasser, ny verdiskapning og løsningen på å nå klimamålene Norge har satt seg. Gabrielsen utfordres til å si noe om hva fagbevegelsen kan gjøre for å få fart på industrireisingen.


(Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Line Henriette Hjemdal (KrF) er medlem av næringskomiteen og saksordfører for skogmeldingen. Hun har markert seg som en kunnskapsrik og varm forkjemper for skogbruket. Hjemdal kommer for å legge frem utfallet av Stortingets behandling av skogmeldingen og fortelle om hva Krf vil gjøre for å påvirke skogbrukets rammebetingelser i neste storingsperiode. 


(Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Knut Storberget (Ap), innvalgt på Stortinget siden 2001, justisminister  fra 2005-2011, og er nå medlem av næringskomiteen. Storberget har tidligere uttalt at staten bør sørge for kapitaltilgang for skogindustri. Hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget, hva vil de konkret gjøre forskjellig fra nåværende regjering? Hva slags kapitalinstrumenter mener han vi trenger for å få opp ny industri?


(Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp), leder av Senterpartiet siden 2014 og innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005. Hvis Senterpartiet kommer i regjeringsposisjon til høsten, hva kan skogbruket som næring forvente av endringer? Hvordan vil Senterpartiet bidra til utvikling av nye grønne markeder?


(Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Anders Werp (H), innvalgt på Stortinget fra Buskerud siden 2009, medlem av justiskomiteen. Werp er skogeier, andelseier i Viken Skog, og en som av mange blir sett på som den som skal ta over som skogbrukets talsmann i Høyre nå når Gunnar Gundersen gir seg. Høyres politikk for skog og skogindustri kjenner vi godt, men kan vi forvente oss noe nytt i neste stortingsperiode? Er Høyre villig til å se mer pragmatisk på prinsippene om næringsnøytralitet for å få til mer målrettede virkemidler for ny skogindustri? Hvordan kan vi hindre at ambisiøse mål om vern av skog går på bekostning av skogbrukets produksjonsevne?


(Foto: Torbjørn Tandberg)

Terje Halleland (FrP), statssekretær Landbruks - og matdepartementet.  Regjeringen la fram en skogmelding som ble godt mottatt, men omtalt som for lite ambisiøs og lite konkret.  Nå er dette strammet opp gjennom Stortingets behandling.  Hvordan vil regjeringen nå implementere dette? Til nå har virkemidlene for skognæringen hovedsakelig kommet på transport og infrastruktur, kan vi forvente at det tas grep også på andre områder i neste periode?


(Foto: Åsmund Lang)

Erik Lahnstein, adm. dir. Norges Skogeierforbund leder paneldebatten og  vil være konferansier for den "politiske"-delen. 

Konfransier 


Kristine Nore er en stolt og aktiv skogeier fra Krødsherad – Modum skogeierområde. Gården hennes ligger rett under Norefjell, en gård hun for øvrig overtok for 5 år siden. Kristine Nore er utdannet siv.ing. med spesialisering på trekonstruksjoner fra NMBU og har en doktorgrad i bygge og materialteknikk fra NTNU. Hun har tidligere jobbet for Moelven Massivtre, men er nå seniorforsker hos Treteknisk, hvor hun har vært i 6 år. Der jobber hun hovedsakelig med forskning på tre og klimapåkjenninger. I tillegg til forskerjobben sitter hun i styret i Viken Skog, er kommunestyrerepresentant for Venstre i Krødsherad kommune, er i styret i Oslofjordfondet og i Buskerud Næringshage. Dette kombinerer hun med å være 3-barnsmor. Derfor gleder det oss at hun tar seg tid til å være konferansier på «TØMMER OG MARKED 2017». Kristine slår alltid et slag for skognæringen og for å bygge mer i tre, slik at denne jobben kunne hun ikke takke nei til!

Landkreditt Bank er med som sponsor

Landkreditt Bank vil være tilstede under arrangementet og være tilgjengelig for en uformell prat både før og etter seminaret, samt i pausene. Har du spørsmål til Landkreditt sine folk så har du mulighet til å stikke innom deres stand og slå av en prat. 


Les mer om Landkreditt Bank på deres nettside her: Landkreditt

 

Praktisk informasjon

 Tid: 16. februar 2017

Registrering og kaffe: kl. 09:30-10:00

Programstart: kl. 10:00

Forventet slutt: kl. 16:00

Sted: Sundvolden hotel

Seminaravgift: Viken Skogs andelseiere kr 300. Andre kr 750. Inkluderer lunsj og drikke.

Seminaravgift faktureres i etterkant. Bindende påmelding. 

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog